Spravodaj

Ciele, priority a opatrenia

Globálnym cieľom programu je zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženým územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom zmysle.

Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom svojich špecifických priorít a opatrení. Cieľ každej priority bol stanovený nasledovne:

Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj
Zvýšiť transfer poznatkov a zdieľanie skúseností za účelom  podpory  spoločného rozvoja podnikov a zvýšiť turistickú príťažlivosť  programového územia
Opatrenie 1.1: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu
Opatrenie 1.2: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania

Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia
Zlepšiť kvalitu ovzdušia, vody, pôdy a lesov ako aj znížiť riziká škôd na životnom prostredí
Opatrenie 2.1: Ochrana životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj a  riadenie prírodných zdrojov
Opatrenie 2.2: Pripravenosť na núdzové situácie

Priorita 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach
Zvýšiť účinnosť hraničného  manažmentu na ukrajinskej hranici

Opatrenie 3.1: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenosti kontroly na hraničných prechodoch

Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom
Zlepšiť efektivitu verejných služieb a zvýšiť vzájomné porozumenie rozličných spoločenských skupín
Opatrenie 4.1: Inštitucionálna spolupráca
Opatrenie 4.2: Neinvestičné projekty  Ľudia ľuďom
 

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda