Spravodaj

Miera finančnej podpory

Na prefinancovanie celého projektu nesmú byť použité výlučne príspevky EÚ. Žiaden projekt nesmie presiahnúť 90 % všetkých oprávnených nákladov.

Rozdiel musí byť uhradený z vlastných zdrojov žiadateľa alebo jeho partnera, alebo z iných zdrojov než je rozpočet Európskeho spoločenstva alebo Európskeho rozvojového fondu. Miera spolufinancovania musí dosiahnúť najmenej 10% všetkých oprávnených nákladov projektu.

V prípade  žiadateľov/partnerov  registrovaných v členských štátoch zúčastnených na programe z národných rozpočtov bude prefinancovaných bude maximálne 5% všetkých oprávnených nákladov projektu (50% spolufinancovania).  Zvyšných 5% všetkých oprávnených nákladov projektu (50% spolufinancovania) budú zahŕňať vlastné zdroje žiadateľa/partnera.

Detailnejší popis „národného spolufinancovania“ nájdete na internetovej stránke programu.
 

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda