Spravodaj

Žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú medzi iným národné, regionálne a miestne organizácie realizujúce politiku v oblastiach relevantných pre programové priority; verejnoprospešné  inštitúcie ako regionálne rozvojové združenia a poskytovatelia informácii, inovačné a rozvojové agentúry, výskumné inštitúty a univerzity; regionálne a miestne združenia podnikateľov (napr. obchodné komory, únie) profesionálne/ profesné organizácie; regionálne a miestne samosprávy a ich organizácie fungujúce ako právnické osoby, regionálne rady; neštátne inštutúcie ako mimovládne organizácie, organizácie reprezentujúce národnostné/etnické menšiny, miestne občianske zväzy, družstvá, odborové zväzy, organizácie reprezentujúce hospodárske a sociálne záujmy, spotrebiteľské organizácie, ženské a mládežnícke organizácie, vzdelávacie, vedecké a kultúrno-výskumné organizácie atď.

Žiadateľ sa musí zapojiť do projektového partnerstva skladajúceho sa z aspoň jedného partnera z Ukrajiny a  aspoň jedného partnera z členského štátu EÚ participujúceho v  programe.

Pre detailnejší popis oprávnených žiadateľov v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok nájdete v časti 2.1.1 Príručky pre žiadateľov.
 

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda