Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Infodni na Slovensku – 3. Výzva na predladanie žiadostí o finančný príspevok

V rámci vyhlásenia 3. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok si Vám Národná rozvojová agentúra Maďarska v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu dovoľujú oznámiť, že v Prešovskom a Košickom kraji plánujú zorganizovať Informačné dni programu. Keďže sa jedná o informovanie potencionálnych žiadateľov zo Slovenska, plánované prednášky sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

Cieľom podujatia je predstaviť detailné informácie o všetkých dokumentoch potrebných k výzve. Medziiným bude prezentovaná nová príručka pre žiadateľov ako vyplniť projektovú žiadosť, rozpočet projektu, resp. ako nadviazať prespektívne projektové partnerstvo.

Uvedené infodni sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

25. Október 2011 - Prešov, 10.00h, bývalá budova knižnice P.O Hviezdoslava, Hlavná 139

26. Október 2011 - Košice, 10.00h, budova Úradu KSK, Nám. Maratónu mieru 1.

Bližšie informácie budú zverejnené na web stránke programu http://www.huskroua-cbc.net ako aj na stránkach VÚC Prešov http://www.po-kraj.sk a VÚC Košice http://www.vucke.sk.

 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda