Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Informácia o priebehu hodnotenia projektových žiadostí

Tretia výzva v ramci programu ENPI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 bola uzavretá dňa 31. januára 2012 v celkovom objeme 8 miliónov EUR príspevku ENPI určeného k spolufinancovaniu cezhraničných partnerstiev.

STS zaregistrovalo 271 podaných projektových žiadostí. Formálna kontrola a kontrola oprávnenosti prijatých projektových žiadostí (Krok 1 hodnotiaceho procesu) bola vykonaná tajomníkom projektových výberových komisií s podporou členov STS. Procedúra formálnej kontroly a kontroly oprávnenosti vyvrcholila zasadnutím projektových výberových komisií dňa 14. júna 2012 v Budapešti.

Tri samostatné projektové výberové komisie (PSC) pre každú prioritu programu boli ustanovené v súlade s rozhodnutím Spoločného monitorovacieho výboru (JMC) programu za účelom prešetrenia a vyhodnotenia projektových žiadostí. PSC podľa výsledkov formálnej kontroly a kontroly oprávnenosti zostavila relevantné odporučenia pre Spoločný riadiaci orgán (JMA) a JMC prostredníctvom hodnotiacej správy pre každú prioritu, ktorá obsahovala zoznam projektov určených na ďalšie kvalitatívne hodnotenie a zoznam projektov odporučených na vyradenie z ďalšieho hodnotiaceho procesu.

Po schválení odporúčania PSC v rámci JMA a JMC, znamenajúce uzavretie priebehu Kroku 1, bude každý žiadateľ oslovený oficiálnym listom s nasledujúcou formuláciou:
Vyhlásenie informujúce žiadateľa o tom, či bola ich žiadosť predložená v rámci prípustnej lehoty, s uvedením prideleného referenčného čísla, či ich žiadosť splnila všetky formálne kritériá a kritériá oprávnenosti a či ich žiadosť bola odporúčaná pre ďalšie hodnotenie (tzv. kvalitatívne hodnotenie). V prípade vylúčenia z ďalšieho kvalitatívneho hodnotenia bude žiadateľ informovaný o jeho dôvodoch.

Ďalšie kroky: Vybraní externí hodnotitelia vykonajú kvalitatívne hodnotenie projektových žiadostí (Krok 2 hodnotiaceho procesu). Po jeho uskutočnení sa PSC stretne po druhýkrát (zhruba na prelome mesiacov august a september 2012)  aby preskúmalo závery hodnotiteľov a aby sa uznieslo na odporúčaniach pre JMA a JMC. Na konci celého procesu hodnotenia sa uskutoční zasadnutie JMC, aby prijalo konečné rozhodnutie o schválených projektoch, ako aj o maximálnych príspevkoch ENPI, ktoré im budú poskytnuté. Konečné rozhodnutie o vybraných projektov schválených Európskou komisiou sa očakáva v mesiacoch október/ november 2012. Po podpise zmlúv o príspevku ENPI so žiadateľmi sa začne fáza samotnej implementácie schválených projektov, plánovaná koncom roka 2012.
 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda