Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Informácie ohľadom priebehu hodnotenia projektových žiadostí

V súčasnom období Spoločný technický sekretariát finalizuje formálnu kontrolu a kontrolu oprávnenosti projektov prijatých v rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. V prípade nepresností resp. nejasných informácii uvedených vo formulári žiadostí o poskytnutie finančného príspevku a jeho príloh alebo v prípade chýbajúcich dokumentov vyzve Spoločný technický sekretariát žiadateľov aby poskytli vysvetlenie alebo zaslali chýbajúce dokumenty v stanovenom termíne. Uvedené oznámenie bude žiadateľom zaslané počas prvého decembrového týždňa roku 2010. 

Po predložení záverov formálnej kontroly a kontroly oprávnenosti projektov bude zvolaná Výberová komisia (jedna výberová komisia na každú priority), ktorá odporučí projekty na ďalšie hodnotenie alebo projekty zamietne. Spoločný riadiaci organ následne zostaví zoznam projektov odporučených na ďalšie hodnotenie resp. zamietnutie a uvedený zoznam schváli Spoločný monitorovací výbor.

Na záver formálnej kontroly a kontroly oprávnenosti, ktorá by mala byť uzavretá v polovici januára 2010, Spoločný technický sekretariát zašle žiadateľom list, obsahujúci nasledovné informácie:

- či bola projektová žiadosť zaslaná pred uzávierkou prijímania projektových žiadostí;
- pridelené registračné číslo projektovej žiadosti;
- či projektová žiadosť vyhovela podmienkam formálnej kontroly a kontroly oprávnenosti;
- či bola projektová žiadosť odporučená na kvalitatívne hodnotenie;
- v prípade vylúčenia z  kvalitatívneho hodnotenia bude poskytnutý zoznam dôvodov  vylúčenia.

Vybraní externí hodnotitelia podrobia projektové žiadosti kvalitatívnemu hodnoteniu. Podľa záverov nimi vykonaného externého hodnotenia bude Výberová komisia posudzovať  hodnotené projekty a konečné rozhodnutie ohľadom schválenia projektov a ich rozpočtov vykoná Spoločný monitorovací výbor v prvom štvrťroku 2010.

Po podpise zmlúv so žiadateľmi sa začne fáza samotnej implementácie schválených projektov, plánovaná v mesiaci marec 2010.
 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda