Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Štatistické údaje o požadovaných finančných prostriedkoch druhej výzvy

Proces hodnotenia 260-tich projektov prijatých počas druhej výzvy na predkladanie projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 stále prebieha. Podrobný popis postupu hodnotenia je k dispozícii v správe z decembra roku 2010.

Celková výška finančných prostriedkov požadovaných v projektoch sa blíži k 100 miliónom EUR, čo je sedemkrát viac ako bolo k dispozícii v rámci prvej výzvy programu ENPI.

Počet podaných projektov podľa jednotlivých opatrení je zobrazený v nasledujúcom grafe:

Nasledujúca tabuľka znázorňuje rozpočet požadovaných finančných prostriedkov podľa opatrení:

Najpopulárnejším opatrením je opatrenie 4.1 Inštitucionálne spolupráca s najväčším počtom podaných projektov (78), nasleduje opatrenie 4.2 Ľudia ľudom (50) a opatrenie 1.1 Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu (47). Avšak v prípade výšky požadovaných finančných prostriedkov najväčší podiel (29%) predstavuje oblasť životného prostredia a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.

V súčasnej dobe prebieha administratívna kontrola (krok 1), ktorú vykonáva spoločný technický sekretariát. Hodnotenie kvality (krok 2) budú vykonávať vybraní externí hodnotitelia. Hodnotenie prejde diskusiou na zasadnutí Pprojektovej výberovej komisie na Spoločný monitorovací výbor s konečnou platnosťou rozhodne o projektoch ktoré budú schválené. Konečné rozhodnutie sa predpokladá v mesiacoch jún - júl roku 2011.

Ďalšia výzva programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA 2007-2013 bude zverejnená koncom mesiaca september roku 2011. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku s prílohami bude možné stiahnuť na webstránke programu.  
 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda